. " "

( ) ()
Kim Yu-Na Stéphane Lambiel

"Festa on Ice", . 2009

"Phantom of the Opera" . . :

1. "Think of Me", "The Point of No Return" ()

Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice

2. "Masquerade" (film soundtrack)

Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice

3. "Overture" (film soundtrack)

Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice Festa on Ice